Hier ben je:
Print

Visie

De 8 bouwstenen

 1. Identiteit
Openbaar onderwijs is in principe voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. Toegankelijkheid, actieve pluriformiteit, openheid en respect zijn onvervreemdbare aspecten van onderwijs dat voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is.

2. Onderwijs en zorg
Ieder kind krijgt het onderwijs wat bij hem of haar past en aansluit bij zijn of haar ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op zorg.

3. Kwaliteit
Het onderwijs in de klas is de kerntaak van de school. Meer en meer is het schoolbeleid erop gericht dit primaire proces te onderwerpen aan een constante kwaliteitscontrole. De openbare scholen hebben gezamenlijk gekozen voor één kwaliteitszorgsysteem. Het schoolbeleid, de manier waarop het team en de schooldirectie hieraan gestalte geven en de resultaten die de school ermee boekt, zijn transparant en toegankelijk voor de omgeving en de school. De openbare school kan en durft zich te verantwoorden over wat zij wil, wat zij doet en in hoeverre zij haar doelen bereikt.

4. Bestuur en management
Een goede organisatie is voorwaarde voor goed onderwijs. Bestuur en management zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en het functioneren van de school. Het openbaar onderwijs gaat uit van een heldere rolverdeling tussen bestuur en management en legt dit vast in een managementstatuut.

5. Personeelsbeleid
Leraren bepalen de kwaliteit van het primaire proces en daar gaat het om, het geven van goed onderwijs. Het team vormt het belangrijkste kapitaal van de school. Dit vraagt om een hoogwaardig personeelsbeleid, waarbij de kwaliteit van het primaire proces, de ontwikkeling van onderwijs en didactiek en goed werkgeversschap voorop staan.

6. Informatie en communicatie
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vervullen in het onderwijs van de 21ste eeuw een belangrijke rol. Het behoort tot de doelstellingen van de school de leerling ook op dit gebied in voldoende mate toe te rusten voor de toekomst. De openbare scholen in Helmond hebben hun ICT-beleid vastgelegd in een gezamenlijk beleidsplan.

7. De school en de omgeving
De openbare school staat midden in de samenleving en wil daar ook actief aan deelnemen. Bestuur en management denken na over de veranderende eisen die aan het onderwijs worden gesteld en vertalen die in schoolbeleid en in inhoud en aanpak van het onderwijs.

8. Inspraak
De openbare school betrekt het team bij de ontwikkeling van het schoolbeleid en beschouwt de inbreng van ouders en leerlingen als een kwaliteitsimpuls. De school stimuleert de betrokkenheid van ouders en leerlingen. Deze betrokkenheid kan uiteenlopende vormen krijgen, zoals in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.